Mangler ved fast ejendom

Hvad gør du hvis du har du opdaget mangler ved din ejendom?

For mange er investering i en fast ejendom deres livs største investering. Derfor er det afgørende at undgå ubehagelige overraskelser, der kan ødelægge din økonomi eller forhindre dig i at tage ejendommen i brug.

Undgå overraskelser. Forebyggelse er som bekendt den bedste kur, så hvis du er ved at købe en ejendom bør du få en bygningssagkyndig til at gennemgå ejendommen for fysiske mangler, og en advokat til at gennemgå handlens dokumenter.

Hvis du allerede har købt en ejendom og opdager skader eller mangler, så har du brug for advokatbistand for at finde ud af, hvem der skal betale for udbedringerne.

Kontakt Ekstrand Advokater for vejledning til, hvordan du forebygger problemerne eller hurtigst muligt får manglerne udbedret. Og husk, at Ekstrand Advokater altid foretager en gratis vurdering af din sag, og at du som privatperson oftest har retshjælpsdækning i din indboforsikring som dækker advokatbistand, hvis sagen vurderes egnet til retten.

 

Lejeret

Skal du underskrive en lejekontrakt? Eller oplever du problemer med din udlejer/lejer?

Både som lejer og udlejer kan du få brug for hjælp med at forstå lejelovgivningen korrekt, eller for at sikre, at du har styr på fx følgende spørgsmål: Hvor meget skal det koste at bo til leje? Hvem er ansvarlig for vedligeholdelse? Hvilke frister skal du overholde ifm. opsigelse og fraflytning?

Nogle af disse forhold er reguleret af lejeloven, men andre kan man frit aftale. Derfor er det vigtigt at du sikrer dig, at du skriver under på en god og korrekt lejekontrakt. Hvis konflikten er opstået så kan en advokat hjælpe dig med at føre en sag ved Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller byretten. 

Uanset om du er lejer eller udlejer, så er det en god ide at udarbejde en kontrakt inden du indgår en aftale. Du kan med fordel rådføre dig med Ekstrand Advokater så du sikrer dig mod unødige omkostninger. 

Husk at Ekstrand Advokater altid foretager en gratis vurdering af din sag, og at du som privatperson oftest har retshjælpsdækning i din indboforsikring som dækker advokatbistand, hvis sagen vurderes egnet til retten.

Erhvervslejeret

Hvis du vil leje din ejendom ud eller oplever problemer i forbindelser med din udlejning, så er det også en god ide at indhente juridisk rådgivning.

Selv som professionel udlejer kan det være svært at overskue lejeloven. Hvor meget kan du kræve af udlejer? Kan du sikre dig, at du kan opsige din lejer? Hvor meget må du opkræve i husleje? Kan du få dækket skader, som din lejer har påført din ejendom?

Ligesom i alle andre forhold, så er forebyggelse den bedste løsning. Juridisk bistand i forbindelse med udlejning kan spare dig for mange problemer og udgifter.

Hvis problemet allerede er opstået, så bør du få hjælp med at klarlægge din situation eller med at føre en sag. 

Ekstrand Advokater kan hjælpe dig med lejekontrakten eller et specifikt problem, eller du kan lade os overtage hele processen, så du kan koncentrere dig om dit erhverv.

Kontakt Ekstrand Advokater og få vejledning omkring din konkrete problemstilling.

Testamenter

Hvad sker der med dine værdier når du dør? Kan du selv bestemme, hvem der skal arve dig?

Er du klar over, at det er blevet nemmere at fordele din arv som du selv ønsker med den nye arvelov, som trådte i kraft den 1. januar 2008.  Er du enlig uden børn, så kan du bestemme 100 %, hvem der skal arve dig. Har du ægtefælle og børn skal de dele 25 % af dine værdier, resten kan du selv fordele i et testamente.

Et testamente er et dokument, som beskriver fordelingen af dine økonomiske værdier efter din død. Testamentet er således blandt andet en måde at sikre at din parter eller ægtefælle kan blive I jeres fælles bolig selv om en af jer dør, eller at den rette værge passer på jeres barn hvis uheldet er ude, og I begge afgår ved døden.

Dine kære fortjener at du har styr på dit testamente hvis der sker dig noget. Kontakt Ekstrand Advokater og få en uforpligtende snak om, hvordan du får styr på dit testamente.

Husk at Ekstrand Advokater altid foretager en gratis vurdering af din sag, og at du som privatperson oftest har retshjælpsdækning i din indboforsikring som dækker advokatbistand, hvis sagen vurderes egnet til retten.

Ægtepagter

Hvordan sikrer du din økonomi ved ægteskabets indgåelse eller ophør?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to personer i deres kommende eller nuværende ægteskab. I denne aftale specificerer man hvilke værdier, der skal være særeje, altså værdier, der ikke skal deles, ved en eventuel skilsmisse. 

Hvis man ikke indgår en ægtepagt, er det i dansk ret således, at der er fælleseje – alle aktiver deles ved død eller skilsmisse. Ægtefællerne kan ved ægtepagt aftale at der skal være særeje over aktiverne i ægteskabet, således at særejeaktiverne ikke skal deles.

I ægtepagten kan ægtefællerne aftale at kun en bestemt del af aktiverne i ægteskabet skal være særeje. Der kan oprettes særeje over bestemte aktiver, for eksempel en fast ejendom eller en virksomhed, der kan ligeledes oprettes særeje for et bestemt beløb, og der kan oprettes brøkdelssæreje for en bestemt brøkdel af aktiverne. For at en ægtepagt skal være gyldig, kræves det i lov om ægteskabets retsvirkninger at ægtepagten skal være skriftlig, skal underskrives af begge ægtefæller og skal tinglyses.

Ny lov, implementeret 1. januar 2007, medførte at rate- og kapitalpensioner herefter som udgangspunkt ikke skal deles i en eventuel skilsmisse. Ønsker man forsat ligedeling, er det nødvendigt at lave en ægtepagt. Ægtepagter er ikke blot en måde at sikre egen aktiver ved en eventuel skilsmisse eller død, men er også en måde at sikre, at din parter ikke ender med at hæfte for din gæld.

Du kan sikre, at der er styr på økonomien ved at kontakte Ekstrand Advokater for en snak om, hvordan du bedst sikrer dine aktiver. Husk at Ekstrand Advokater altid foretager en gratis vurdering af din sag, og at du som privatperson oftest har retshjælpsdækning i din indboforsikring som dækker advokatbistand, hvis sagen vurderes egnet til retten.

Naboretlige tvister og hævd

Har du og din nabo en tvist, som I ikke selv kan løse?

Naboretlige tvister er ofte personlige og ubehagelige, og kan handle om mure og bygninger i skæl, gener fra store træer, der vokser på naboens grund, støj, lugt, røg, støv, stråling osv.  

De naboretlige regler er ikke beskrevet tydeligt i loven, men er i stedet baseret på praksis skabt af domstolene, -retspraksis. Retspraksis har således lavet en retningslinje for hvor meget man som nabo skal kunne tåle fra naboejendommen. Behovet for denne retspraksis er opstået på baggrund af de mange naboretlige uenigheder der er i Danmark hvert år. Retspraksis vedrørende de naboretlige regler går derfor ind og beskytter naboerne hvor der ellers ikke er nogen lovregler. Hvis du krænker en nabo til din bolig kan dette betyde, at du bliver pålagt erstatning og/eller påbud om at ophøre med den aktivitet der forvolder ulempen. 

Naboretlige tvister kan også opstå som følge af uenighed om din eller din nabos grund. Hvor går skellet? I den forbindelse er det relevant at kontakte en landinspektør som kan opmåle din matrikel. Man skal dog huske, at det ikke kun er skellets placering der er afgørende, men også hvor længe grundene har været indrettet som de er i dag. Hvis du eller din nabo har benyttet grunden som deres egen, uafbrudt og eksklusivt, i mere end 20 år kan man som udgangspunkt vinde hævd. Reglerne om hævd er lovreguleret og er derfor ikke alene udviklet af retspraksis. 

Hvis du oplever uenigheder med din nabo er det en god ide at tage fat i en advokat før uenighederne bliver til uløselige konklifter. Ligeledes er det en god ide at kontakte din advokat inden du kontakter hegnsynet eller landinspektøren. Kontakt Ekstrand Advokater for en uforpligtende samtale om uenighederne, og hør om din sag egner sig til mægling eller retssag.

Husk at Ekstrand Advokater altid foretager en gratis vurdering af din sag, og at du som privatperson oftest har retshjælpsdækning i din indboforsikring som dækker advokatbistand, hvis sagen vurderes egnet til retten.

Hegnssager

Skal du sætte et hegn op, eller er du i tvivl om, hvorvidt dit nuværende hegn er lovligt? Hvor det skal stå? Hvor højt må det være? Hvem skal betale? 

Hegnsloven omhandler hegn der opsættes i skel eller på egen grund langs skel.  Reglerne i hegnsloven afviger væsentligt alt efter om hegnet går op til en offentlig vej, eller ind til en privat nabo. I hegnsloven er det oplistet hvor højt et hegn må være samt om hegnet skal være levende hæk eller fast hegn. Ligeledes går hegnsloven ind og regulerer hvem der må fjerne eller opsætte et hegn, og hvem der bærer udgifterne til nedrivning, udskiftning eller opsætning af et hegn. 

Hegnstvister behandles af den særlige hegnsmyndighed, og et hegnsyn er udpeget af kommunalbestyrelsen i hver kommune.

Ekstrand Advokater har god erfaring med denne type sager, så kontakt os for at få hjælp inden opsætningen af et hegn eller ved tvister.

Husk at Ekstrand Advokater altid foretager en gratis vurdering af din sag, og at du som privatperson oftest har retshjælpsdækning i din indboforsikring som dækker advokatbistand, hvis sagen vurderes egnet til retten.

Kontakt os for et møde, så vi kan diskutere en løsning på dine problemer.