Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Ekstrand Advokater udfører for dig. 

Forretningsbetingelserne er præceptive og kan ikke fraviges ved aftale. 

Før vi påtager os at bistå dig, sørger vi for at undersøge, om der foreligger eventuelle interessekonflikter, der bevirker inhabilitet. 

Vi er i Ekstrand Advokater alle underlagt tavshedspligt omkring alle oplysninger, som vi modtager af dig som klient, med undtagelse af oplysninger som er i strid med hvidvaskningsloven. Vores tavshedspligt gælder også efter vores samarbejde er ophørt. 

Ekstrand Advokaters opdrag bliver aftalt med dig, når vi bliver enige om, at sagen er egnet til juridisk bistand. Såfremt der ikke er indgået aftale om opdrag, er udgangspunktet, at vi har adgang til at forhandle og indgå forlig på dine vegne inden for de rammer, som opgaver giver anledning til. 

Ekstrand Advokater er ikke forpligtet til at gøre som ønsket af klienten, men er berettiget til at nægte en ordre, hvis den er i strid med Ekstrand Advokaters overbevisning eller lovgivningen. 

Ligeledes er Ekstrand Advokater berettiget til at opsige vores aftale, hvis vi oplever samarbejdsvanskeligheder, manglende evne til at betale rettidigt, eller at du har opgivet falske oplysning til brug for vores vurdering af sagen. I disse tilfælde vil vi alene opkræve det forbrugte antal timer.  

I sager som ikke er omfattet af prislisten, pakkeløsningerne, retshjælpen eller fri proces vil Ekstrand Advokater opkræve 1.850,00 kr. eksl. moms i salær pr. påbegyndt time. Kun ved fastprisaftale afviges fra denne timepris. 

Ved arbejde baseret pr. påbegyndt time afregnes forbrugte timer hver måned. Betaling skal ske 7 dage efter modtaget faktura. Ved for sen indbetaling pålægges renter af hovedstolen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Ekstrand Advokater er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som Ekstrand Advokaters rådgivning måtte påføre en klient, – med undtagelse af ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller andre lignende indirekte tab. 

Ud over de ovennævnte begrænsninger i Ekstrand Advokaters ansvar, er Ekstrand Advokater ikke ansvarlig for sin rådgivning i tilfælde, hvor erstatningens størrelse overstiger 2,5 mio. kr.

Ekstrand Advokater er ikke ansvarlige for supplerende rådgivning, som klienten har modtaget, uanset om rådgiveren er engageret i samarbejde med Ekstrand Advokater.

Opbevaring: 

Alle sagsakter opbevares elektronisk i henhold til lovning om opbevaring af sagsakter. Efter udløbet af fristen vil alle dokumenter blive slettet uden varsel til klienten. 

Klager: 

Hvis du som klient er utilfreds med rådgivningen, som du har modtaget af en af de ansatte hos Ekstrand Advokater, kan du klage til den ansvarlige advokat. 

Hertil bemærkes, at Ekstrand Advokater er underlagt de Advokatetiske Regler, som er udstedt af Advokatsamfund